KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
GİZLİLİĞE DAİR BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Mac Beau Sağlık Turizmi A.Ş. Şirketi (“Tedavi planlayıcı”) tarafından tedavi planlayıcı’nın müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin tedavi planlayıcı tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
 1. Kişisel verilerin işlenmesi
  1. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda toplanıp elde edilmesi, bu tür işlemlerin yapılması için çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı, benzeri kanallar aracılığıyla tarafından sunulan tedavi paketi hizmetlerinin planlanması ve yönetimi için sınırlı bir şekilde işlenebilecektir. İşlenecek bilgiler: kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, bulunduğunuz ülke ve şehriniz, hastane randevu bilginiz, geçirdiğiniz veya mevcut hastalıklarınız, boyunuz, kilonuz, kullandığınız ilaçlar, tedavi planlaması için bize gönderdiğiniz operasyon öncesi ve operasyon sonrası fotoğraf, video görüntüleri, hastanın tedavi hizmeti öncesi ve sonrası doktor tarafından çekilen fotoğraf, videoları ve hizmeti sağlanması esnasında bizlerin edindiği her türlü verileridir.
  2. Hasta ve tedavi planlayıcı arasında kurulan iletişim bilgileri işlenecek ve saklanacaktır. Bunlar çağrı merkezi ile yapılan sözlü, yazılı görüşmeler, santral sistemimiz ile elde edilen çağrı kayıtları ve elektronik posta yazışmalarıdır.
  3. Hastanın ödeme bilgileri tedavi planlayıcı tarafından tutulacaktır. Bunlar; IBAN numaranız, fatura bilgileri, benzeri diğer finansal veri ve bilgilerinizdir.
  4. Hastanın tedavi planlayıcıyı ziyareti sırasında güvenlik, denetim amacıyla alınan ve saklanan kamera kayıtlarınız.
  5. www.macbeau.com web sitesi üzerinden gönderdiğiniz ad, soyad, telefon, hizmet alınacak branş, elektronik posta adresi, sunucu tarafından otomatik kayıt altına alınan IP ve teknik bilgileriniz.
  6. Tedavi planlayıcı tarafından hiçbir tıbbi bilgi kayıtlı tutulmamaktadır.
 2. Kişisel verilerin aktarılması
  1. Kişisel verileriniz tedavi planlayıcı tarafından sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı alt birimleri, güvenlik güçleri, mahkemeler, diğer adli makamlar tarafından talep edildiği durumlarda aktarılacaktır.
  2. Kişisel verileriniz tedavi planlayıcı tarafından hasta adına rezervasyon yaptırabilmek için ad, soyad ve gerektiğinde telefon numarasını iş ortaklarımız olan anlaşmalı doktorlara, anlaşmalı otellere, anlaşmalı hastanelere ve anlaşmalı transfer firmalarına aktarılacaktır.
  3. İş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar, diğer üçüncü kişiler, kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri almaları ön koşuluyla aktarılacaktır.
 3. Bilgilendirme faaliyetleri
  1. Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan hasta ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, elektronik posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu, geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.
  2. Bazı hastaların ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları tedavi planlayıcı bünyesindeki tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.
  3. Tedavi planlayıcı kişisel bilgilerinizi gizli tutmaktan sorumludur.
  4. Hastanın operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafların kişiyi ayırt edici şekilde olmamakla şartıyla tedavi planlayıcı tarafından kullanmasına hasta tarafından izin verilmiştir.
 4. Kişisel verilerin korunması ile ilgili haklarınız
  KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 5. Şikâyet ve iletişim
  Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak www.macbeau.com web sitesi üzerinde bulunan “KVKK Erişim / İletişim Talep Formundan” bize iletebilirsiniz.